เอกสารเช่าซื้อรถยนต์ที่ลูกค้าต้องเตรียม

เอกสารที่ใช้ในการพิจารณาสินเชื่อ

กรณีผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. สลิปเงินเดือน และ หนังสือรับรองเงินเดือน 1 ชุด
4. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากอื่นๆ (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
5. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

กรณีผู้กู้ในนามนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วน
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท / ห้างหุ้นส่วน คัดจากกระทรวงพาพิชย์ไม่เกิน 3 เดือน (พร้อมวัตถุประสงค์และตราประทับ) 2 ชุด
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
3. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 2 ชุด
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันและเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
5. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

กรณีผู้กู้เป็นชาวต่างชาติ
1. สำเนาพาสปอร์ต หน้ารูปถ่าย หน้าวันหมดอายุ (หน้าต่ออายุ) และหน้าวีซ่าประเทศไทย (ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
2. สำเนา Work Permit (ที่ยังไม่หมดอายุ) 2 ชุด
3. ใบรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานฑูต (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน
5. สำนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันและเงินฝากเพิ่ม (ถ้ามี) ย้อนหลัง 3-6 เดือน
6. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญา

กรณีเอกสาร(ผู้ค้ำประกัน)
1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ 4 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 4 ชุด
3. สลิปเงินเดือน และ หนังสือรับรองเงินเดือน
4. สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน และสมุดเงินฝากอื่นๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาหลักทรัพย์อื่นๆ เช่น โฉนดที่ดิน, ทะเบียนรถ เป็นต้น (ถ้ามี)
หมายเหตุ : นำเอกสารตัวจริงมาในวันทำสัญญ

Visitors: 21,898